Основні поняття та закони хімії

Хімія — це наука, що вивчає речовини, їх будову, властивості, застосування і перетворення.

Хімія є однією з природничих наук. Вона є точною наукою.

Історично склалися два основні напрями хімії: неорганічна – наука про хімічні елементи та їхні сполуки (крім Карбону) та органічна – хімія Карбону. Цей поділ є досить умовний. Сучасна хімія – це система научних дисциплін: загальна, неорганічна, органічна, аналітична, фізична, біологічна, квантова, колоїдна хімія, геохімія, електрохімія тощо. Об’єктом вивчення хімії є речовина.

Речовина — вид матерії, яка характеризується масою і складається з елементарних частинок (атомів, молекул та ін.) і є складовою фізичного тіла.

Всі речовини характеризуються певними властивостями. Власивості – ознаки, які дозволяють відрізнити одні речовини від інших, або встановити подібність між ними. Відомо, що кожна чиста речовина володіє певними фізичними властивостями.

Основні фізичні властивості:

  1.  Агрегатний стан. Речовина може існувати в трьох основних агрегатних станах: твердому, рідкому і газоподібному.
  2. Колір. Речовини можуть бути як забарвлені, так і безбарвні.
  3. Густина — це відношення маси речовини до об’єму, який вона займає.
  4. Теплопровідність — це здатність речовин передавати тепло від більш нагрітої частини до менш нагрітої.
  5. Електропровідність — здатність речовин пропускати електричний струм.
  6. Темперетура плавлення і кипіння.

Кожна речовина завжди містить певну кількість домішок. Речовини, в яких майже немає домішок називаються чистими. Варто відзначити, що абсолютно чистих речовин не існує. Якщо вміст домішок перевищує певну межу, то це суміш речовин. Для кожної окремої речовини залежно від властивостей, застосування і добування, ця величина має своє значення і, як правило, не перевищує 0,1%.

Суміші, в яких компоненти неможливо виявити методом спостереження називаються однорідними. Такими сумішами є повітря, більшість рідин, деякі сплави.

Зміни які відбуваються з тілами і речовинами називаються явищами. Явища поділяють на фізичні та хімічні.

Явища
Фізичні Хімічні
Фізичними називаються такі явища, при яких не відбувається перетворення одних речовин в інші, а змінюється тільки агрегатний стан, форма і розміри тіл. Хімічними називоються такі явища, при яких з одних речовин утворюються інші.

Хімічне явище це — хімічна реакція.