Еквівалент. Закон еквівалентів

Хімічним еквівалентом речовини називають умовну або реальну частинку цієї речовини, яка в даній кислотно-основній реакції рівноцінна іонові Гідрогену або в даній окисно-відновній реакції – одному електрону.

Наприклад, у реакції 2HNO3 + Zn(OH)2 = Zn(NO3)2 + 2H2O два атоми гідрогену в HNO3 реагують з однією молекулою Cu(OH)2. Тобто, з одним атомом Гідрогену реагує умовна частинка, яка рівна 1/2 молекули Zn(OH)2. Цю частинку називають еквівалентом Zn(OH)2. Число 1/2 називається фактором еквівалентності (fекв).

Фактор еквівалентності оберненно пропорційний еквівалентному числу fекв = 1/z. Еквівалентне число елемента в сполуках дорівнює його валентності.  Для речовин z визначається в кожній конкретній реакції окремо. В обмінних реакціях z дорівнює сумарній кількості іонів, які обмінює з даною речовиною інший реагент, в окисно-відновних – кількості електронів, які приймає окисник або віддає відновник.

Крім еквівалента речовини застосовують поняття молярної маси еквівалента речовини Em – маси 1 моля еквівалентів цієї речовини, яка дорівнює добутку фактора еквівалентності на її молярну масу:

Em = fекв · M

Кількість еквівалентів речовини – це відношення маси речовини до молярної маси еквівалентів цієї речовини:

νекв = m/Eекв

Закон еквівалентів формулюється так:

кількості еквівалентів речовин, які взаємодіють і утворюються, однакові.

Для реакції aA + bB = cC + dD :

νекв(A) = νекв(B) = νекв(C) = νекв(D)